POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Spółdzielni „KOMINIARZ” z siedzibą w Olsztynie

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia „KOMINIARZ” z siedzibą w Olsztynie.
 2. Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni „KOMINIARZ” stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej,
 3. Podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych jest oparta na Rozporządzeniu  Nr 2016/679  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000), zwanej dalej Ustawą
 4. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon są zbierane i przetwarzane przez Spółdzielnię „KOMINIARZ”, jako Administratora, jedynie w związku ze świadczonymi usługami kominiarskimi.
 5. Spółdzielnia „KOMINIARZ” dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Osoba korzystająca z usług świadczonych przez Spółdzielnię „KOMINIARZ” dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu zawarcia umowy na świadczenie usług kominiarskich.
 7. Brak udostępnienia danych osobowych przez osobę w związku ze świadczonymi usługami kominiarskimi jest podstawą do odmowy wykonywania tych usług przez Spółdzielnię „KOMINIARZ” .
 8. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych przez Spółdzielnię „KOMINIARZ” jest ograniczone wyłącznie do ich
 9. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie upoważnieni pracownicy Spółdzielni „KOMINIARZ” wykonujący usługi.
 10. W niezbędnym zakresie uzyskane dane osobowe w związku z realizacją usług kominiarskich mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych zleceniobiorcom świadczącym na rzecz Spółdzielni w szczególności usługi prawnicze oraz informatyczne z którymi Spółdzielnia „KOMINIARZ współpracuje.
 11. Dane osobowe uzyskane przez Spółdzielnię „KOMINIARZ” w związku ze świadczonymi usługami kominiarskimi są przechowywane przez okres do 10 lat.
 12. Uzyskane dane osobowe w ramach świadczonych usług kominiarskich nie są przekazywane innym państwom.
 13. Uzyskane dane osobowe w ramach świadczonych usług kominiarskich nie są profilowane w sieci.
 14. Spółdzielnia „KOMINIARZ” jako administrator, nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.
 15. Spółdzielnia „KOMINIARZ” nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
 16. Spółdzielnia „KOMINIARZ” nie prowadzi rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 17. Spółdzielnia „KOMINIARZ” prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu za ewidencjonowaniu w rejestrze skarg
 19. Zgłaszanie skarg można dokonywać osobiście w Biurze Zarządu Spółdzielni „KOMINIARZ”, w Olsztynie  lub listownie na adres: Jagiellończyka 19, 10-062 Olsztyn, albo elektronicznie za pomocą formularza, zawartego na stronie internetowej lub na adres: kominiarz@olsztyn.wp.pl.
 20. W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Spółdzielnia „KOMINIARZ” jest zobowiązana bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim naruszeniu.
 21. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Spółdzielni „KOMINIARZ”, jako administratora jej danymi osobowymi do:
  • dostępu do swoich danych
  • zmiany swoich danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
  • niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Spółdzielnię „KOMINIARZ” ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo do zapomnienia).
  • złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO)
  • złożyć skargę się bezpośrednio do sądu, z pominięciem Prezesa UODO.
 22. Spółdzielnia „KOMINIARZ”, nie informuje UODO o ewentualnych naruszeniach.
 23. W sprawach nieunormowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy powołanego na wstępie RODO oraz wskazanej na wstępie Ustawy.
 24. Niniejsza polityka prywatności Spółdzielni „KOMINIARZ” obowiązuję od dnia 25 maja 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.